Print...

Duurzaamheid

ZOUTMAN INDUSTRIES draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit uit zich ondermeer in de keuze van de grondstof, transportmiddelen en in de wijze van produceren.

HET PRODUCT

Zout is het meest ecologisch verantwoorde product als dooimiddel. Om sneeuw en ijs te ontdooien bestaan verschillende producten maar veel van deze hebben een chemische samenstelling die een verontreinigend effect hebben op de bodem of de omgeving. Dooizout bestaat in hoofdzaak uit NaCl en het vloeit via de wegen, rioleringen, grachten,... uiteindelijk terug naar de zee (waardoor het aldus terug wordt gerecycleerd naar z'n oorspronkelijke opgeloste vorm).
In tegenstelling tot vacuümzout vereist de productie en oogst van zeezout een minimale energie en bestaat de grondstof uit heterogene fracties zoutkristallen tussen de 0,2 en 30 mm. Qua energie vergt zeezout het gebruik van wielladers/transportbanden en zeeschepen/binnenschepen als transportmedium. Bovendien dient het te worden geraffineerd (wet wash, dry wash, breken, zeven,...) om een homogenere samenstelling en marktconforme kwaliteit te verkrijgen. Na grondige raffinage kan het eveneens geschikt worden gemaakt voor alle toepassingen, inclusief bestemmingen in de chemische nijverheid. De CO2 footprint van dit type zout is, rekening houdend met alle verschepingen, beduidend lager dan dat van vacuümzout.

In een recente studie van V.M Sedevy verschenen in Global Nest Journal, worden aan zeezout heel belangrijke ecologische troeven toegewezen. Het is de meest milieuvriendelijke productiewijze van zout, ondanks een CO2 uitstoot als gevolg van zeevaart. Temeer, de wereldzeeën bevatten een haast onuitputtelijke bron van zout waarvan de productie niet belastend is voor milieu (geen bodemschade, geen toevoeging van energie). Dit in vergelijking met de andere bronnen van zoutontginning, die zwaar energiebelastend zijn en bodemschade veroorzaken. In het kader van CO2 uitstoot beperking is er een reële kans dat productie van vacuümzout een CO2 taxatie zal krijgen van 5 à 10 % op de waarde van het bulkgoed.

HET RAFFINAGEPROCES

Dankzij een goed uitgekiend productieproces beschikt ZOUTMAN over het nullozerstatuut (geconfirmeerd door de VMM).

Het drogen van het zout gebeurt met een wervelbeddroger op aardgas, die wordt voorverwarmd met stoom van een naburig bedrijf. De stoom die anders in de lucht moet worden geloosd, wordt op die wijze nuttig aangewend. De verbranding van de aardgasdroger is bovendien een cleane verbranding dat gepaard gaat met een verwaarloosbare uitstoot van NOX, stof, roet en andere componenten.

Beide raffinage-units van ZOUTMAN zijn gelegen aan belangrijke waterwegen nl. het Kluizendok in de haven van Gent en aan het kanaal Roeselare-Leie in Roeselare (Rumbeke). Het vervoer van de grondstof tussen de vestigingen gebeurt steeds per schip, nl. binnenvaartschepen. Dit is een bewuste ecologische keuze gezien het vervoer via de weg op vandaag nog steeds een goedkoper alternatief is. Qua infrastructuur is het bedrijf in elk geval aangepast om ecologisch duurzaam om te springen met energie. De machines werken op elektriciteit en er worden zoveel mogelijk frequentiesturingen op de toestellen geplaatst om piekstromen op te vangen. Bovendien, staat het zonnepark op de daken van de vestigingen en Gent en Roeselare in voor 60 % van onze energiebehoefte.

OOK U KUNT UW STEENTJE BIJDRAGEN…

Dankzij nieuwe strooitechnieken zoals natstrooien, wordt de milieu-impact tot een minimum beperkt: deze techniek doet het zout beter aan de weg kleven. Het zout wordt bovendien sterk verdund, waardoor de invloed van het strooizout op fauna en flora in beken en rivieren sterk gereduceerd wordt.

Het is verder ook belangrijk preventief in plaats van curatief te strooien, dus nog voor het glad wordt, zodat het zoutgebruik beperkt kan worden: als het achteraf gebeurt, moet de vastgereden sneeuwlaag immers eerst nog wegsmelten. Ook goede strooiwagens, die afstelbaar zijn naar strooihoeveelheid en strooibreedte, spelen een cruciale rol bij milieuvriendelijk strooien.